Adatkezelési tájékoztató

A gépjármű szervizelési, műszaki vizsgáztatási, eredetiség vizsgálati tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés esetei, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama.

Korrekt 2000 Kft

  • Cím: 3700 Kazincbarcika, Táncsics út 30/a
  • Adószám: 11384465-2-05
  • Telefon:  +36 48 512 036
  • E-mail cím: szerviz@korrekt2000.hu
  • Honlap: www.korrekt2000.hu

mint Adatkezelő

természetes személyek személyes adatainak kezelésére vonatkozó Adatkezelési tájékoztatója.

Verziószám: GDPR 1.0

Érvényes: 2020.09.21-től

BEVEZETŐ

Korrekt 2000 Kft – mint adatkezelő – Adatkezelési Tájékoztatója azzal a céllal készült, hogy teljes körű tájékoztatást adjon azon természetes személyek részére, akiknek személyes adatait a jelen tájékoztatóban rögzített adatkezelési célok kapcsán, a tájékoztatóban rögzített adatkezelő kezeli.

Az Adatkezelési tájékoztatás 2 fejezetből épül fel:

1. első rész: általános érvényű tájékoztatás (itt találja – többek között – jogaira, jogorvoslati lehetőségeire és az adatbiztonságra vonatkozó tájékoztatást),

2. A gépjármű szervizelési, vizsgáztatási, eredetiség vizsgálati tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés esetei, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama.

Amennyiben az Adatkezelési Tájékoztató olvasása közben olyan kifejezéseket talál, melyekkel nincs tisztában, segítséget nyújthat a tájékoztató végén található ”Adatvédelmi kisokos”, ahol az egyes kifejezések szómeghatározásai találhatók. Amennyiben olyan kérdések merülnek fel önben, melyekre a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem talál választ, kérjük forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

  • Postai levelezés útján: Korrekt 2000 Kft, 3700 Kazincbarcika, Táncsics út 30/a
  • Telefon: +36 48 512 036
  • E-mail cím: szerviz@korrekt2000.hu

I. fejezet

Általános – nem konkrét adatkezelési célra vonatkozó - tájékoztató

Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információk

Az adatkezelés céljainak ”adatkezelő”- ként megjelölt jogi személy (aki vagy amely önállóan az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja) személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.

Az adatkezelő a személyes adatokat csak a cél megvalósításához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adott adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, továbbá biztosítja, hogy az érintett csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az érintett jogai

1.) Kérelmet intézhet az adatkezelő felé:
1.a.) Kérelmezheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről

Az érintett (mint bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy, továbbiakban: érintett) kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárításra megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjeiről.

1.b.) Kérelmezheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével – törlését, zárolását (korlátozását)

Az adatkezelő az érintett kérelme alapján elvégzi a kérelemben szereplő személyes adatok törlését. Az adatok törlése során az adatkezelő a személyes adatokat felismerhetetlenné teszi oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Az érintett kérése alapján történő adattörlésen felül az adatkezelő törli a személyes adatot,

ha

a. annak kezelése jogellenes

b. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

c. az adat célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

d. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

2.) Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az alábbi esetekben

a. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

A tiltakozó nyilatkozat olyan nyilatkozat, amelyben az érintett kifogásolja személyes adatának vagy adatainak kezelését, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

Jogérvényesítés

1.) Első körben az adatkezelőnél éljen panaszával

2.) Másodsorban forduljon a Hatósághoz

3.) Végső esetben forduljon Bírósághoz

Adatbiztonság

Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezte meg és hajtja végre, hogy az, az Info tv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét.

II. fejezet

1. A szerződéskötés és a szolgáltatás teljesítése érdekében kezelt adatok:

A szerződéskötés és teljesítés érdekében adatkezelés a folyamat több fázisában is szükségessé válhat.

2. A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben:

2.1. Kapcsolatfelvétel

E-mailben vagy telefonon bárki kérdéssel fordulhat a Korrekt 2000 Kft-hez annak valamely szolgáltatásával kapcsolatban. Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bárki bármikor igénybe veheti a Korrekt 2000 Kft által nyújtott szolgáltatásokat.

2.2. Kezelt adatok

A kapcsolatfelvétel során a személyes adat érintettje által megadott személyes adatok.

2.3. Az adatkezelés időtartama

Az adatok csak a kapcsolatfelvétel befejezéséig kezelhetők.

2.4. Az adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg az autóipari, műszaki- és eredetvizsgálat szolgáltatásokat nyújtó Korrekt 2000 Kft, mint Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

2.5. Kezelt adatok

Az adatkezelés során az Adatkezelő az érintett nevét, bankszámlaszámát, telefonszámát, e-mail címét, az érintett gépjármű forgalmi rendszámát, levelezési címét, időpontját kezeli.

2.6. Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulás visszavonásáig. A visszavonással kapcsolatos nyilatkozatot az szerviz@korrekt2000.hu email címre megküldve kezdeményezhető az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása.

2.7. Az adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes hozzájárulása, melyet a honlapról elérhető időpont-foglalási űrlap megküldésével ad meg az Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

3. A szerződés teljesítése

A szerviz- és/vagy vizsgaszolgáltatásokra történt bejelentkezés alapján a szolgáltatási szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek.

3.1. Kezelt adatok

Az adatkezelés során az Adatkezelő az ügyfél nevét, bankszámlaszámát, telefonszámát, e-mail címét, gépjárművének forgalmi rendszámát, IP címét kezeli.

 

Személyes adat megnevezése

Státusz

Miért szükséges?

Név

Elengedhetetlenül szükséges “kötelező”

Névre szóló számla adása, közigazgatási (műszaki- illetve eredetvizsga) adminisztráció elvégzése

Email cím

Elengedhetetlenül szükséges “kötelező”

A beküldött időpont foglalással összefüggő elektronikus kapcsolatfelvétel.

Telefonszám

Elengedhetetlenül szükséges “kötelező”

A könnyebb kapcsolattartás valamint a kért időpont, szolgáltatás gyorsabb megvitatása miatt.

Bankszámlaszám

Elengedhetetlenül szükséges “kötelező”

A szolgáltatás végzése során felmerülő financiális ügyek rendezése miatt szükséges ezen információt tudni.

Gépjármű forgalmi rendszáma

Elengedhetetlenül szükséges “kötelező”

Adminisztráció elvégzése közigazgatási (gápjármű ügyintézés) eljárások során.

IP cím

Automatikusan rögzített

Technikai művelet végrehajtása.

A felsorolt Elengedhetetlenül szükséges “kötelező” státusszal jelzett adatok elengedhetetlenül szükségesek a szolgáltatások igénybe vételéhez, mivel a Korrekt 2000 Kft biztosítja az online elérhetőséget, illetve az átutalással történő fizetés lehetőségét - a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően.

Az online kapcsolatfelvételi, időpont foglaló ív kitöltése kényelmi lehetőség a Korrekt 2000 Kft ügyfelei számára az Adatkezelő által nyújtott szerviz- és vizsgaszolgáltatásokra történő előzetes bejelentkezéshez.

Az IP címet nem kell megadni, ezt az adatot az adatkezelő weboldala, valamint a kapcsolatfelvételi form szolgáltatást nyújtó szolgáltató (Google LLC) szervere – az érintett hozzájárulása alapján – automatikusan rögzíti.

3.2. Az adatkezelés időtartama

Az adatok a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezelhetőek.

3.3. Az adatkezelés jogalapja

A szerződés teljesítése.
[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

4. A számla kiállítása

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

4.1. Kezelt adatok

Név, cím, e-mail cím, telefonszám, bankszámlaszám, forgalmi rendszám.

4.2. Az adatkezelés időtartama

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

4.3.Az adatkezelés jogalapja

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni.
[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]